Mehmet BOZDEMİR
BİR KARA GÜN 15 TEMMUZ
Hayrani ALTINTAŞ
SEVGİ VE AŞK
Atıf ÖZGEN
OSMANLI PADİŞAHLARINI NASIL BİLİR SİNİZ ? (1)
Mustafa KALABALIK
Unutmak…!
Abdülkadir GÜLLÜ
HUZUR İSTERİZ
Ayşe SUCU
Di­ya­net din­dar­lık öl­çe­bi­lir mi?
Mehmet Hanefi ÇELEBİOĞLU
SİYASİ PARTİLER KANUNU VE DEMOKRASİ
Bekir ERDEM
YARGIMIZ VE OSMANLI ADALETİ
Muhammed Yüksel ARKALI
MİZAN BAŞI İTİRAFLARI
Sedat ASLAN
KARANLIK ÇÖKTÜĞÜ ZAMAN “O GECE”YE
Yazarların Tüm Listesi
Yazılar \ Di­ya­net din­dar­lık öl­çe­bi­lir mi?
Yazar: Ayşe SUCU  Tarih: 26.02.2013

“Va­tan­daş Mem­nu­ni­ye­ti An­ke­ti­”n­de yurt­taş­la­rın din­dar­lık dü­zey­le­ri­ni ölç­mek için Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı de­nek­le­re şu so­ru­la­rı yö­nelt­miş:
“Di­ni bil­gi­le­ri­niz açı­sın­dan ken­di­ni­zi na­sıl de­ğer­len­di­rir­si­niz?”
“Ken­di­ni­zi ne ka­dar din­dar bu­lu­yor­su­nuz?”
Bu so­ru­la­ra ve­ri­len ce­vap­lar­dan çı­kan so­nuç; yüz­de 9 “çok din­da­rı­m”, yüz­de 63,1 “din­da­rı­m” yüz­de 21,6 ise “ne din­da­rım, ne de­ği­li­m”; yüz­de 4,7 “din­dar de­ği­li­m”, yüz­de 1,1 de “hiç din­dar de­ği­li­m” ol­muş.
Di­ya­net bu an­ket üze­rin­den ne­re­ye var­mak is­ti­yor, bi­le­mem. An­cak, bu so­ru­la­rın ne ma­na­ya gel­di­ği­ni an­la­mak­ta zor­luk çek­tim! Bi­rin­ci­si “bil­gi­” ve “din­da­r”­lık­tan ne kas­te­di­li­yor? İkin­ci­si, so­ru­yu so­ran ne­yi ta­ban ala­rak so­ru­yor; ken­di­si­ne so­ru so­ru­lan ise bun­dan ne an­la­ya­rak ce­vap­lan­dı­rı­yor? Şu­ra­sı bir re­ali­te ki, her­ke­sin din­dar de­di­ği din­dar ol­ma­ya­bi­lir, ak­si­ne de­me­di­ği de din­dar ola­bi­lir. Kal­dı ki ne­yi ney­le öl­çü­yo­ruz? Her­ke­sin din­dar­lık al­gı­sı, an­la­yı­şı fark­lı fark­lı­dır. Bu nok­ta­da ki­şi ne ken­di­ni de­ğer­len­di­re­bi­lir, ne de bir baş­ka­sı­nı.
“Din­dar de­ği­li­m”, “hiç din­dar de­ği­-li­m”, “az din­da­rı­m” hem öy­le­yim hem böy­le şık­la­rı da ne de­mek? Din­dar­lık ol­gu­su­nun pa­muk ip­li­ği­ne bağ­lı bir bi­çim­de kav­ram­sal ola­rak di­le ge­ti­ril­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Din­dar­lık öl­çü­le­bi­lir bir ol­gu mu­dur ki, in­san ken­di­ni, çok din­da­rım, az din­da­rım şek­lin­de ta­nım­la­sın? Her şey­den ön­ce din­dar­lık de­di­ği­miz ol­gu, key­fi­yet­le/ni­te­lik­le il­gi­li bir du­rum­dur. Ni­ce­lik üze­rin­den bir din­dar­lık an­la­yı­şı oluş­tu­ru­la­maz. Açık ol­ma­yan, be­lir­siz­lik­ler üze­ri­ne kur­gu­lan­mış, po­pü­list yak­la­şım­la­rın tam da bi­zi ge­tir­di­ği nok­ta!
Di­ğer bir hu­sus, din­dar­lık­ta be­yan esas mı­dır? Ben din­da­rım de­mek­le, in­san ne ka­dar din­dar olur? Kri­ter­ler ne­ler­dir? Ge­rek­li ve ye­ter­li ko­şul­lar var mı­dır? Me­se­la na­maz kıl­mak, oruç tut­mak ve hac­ca git­mek din­dar­lık için ka­fi mi­dir? Ne ya­zık ki ge­rek­li ko­şul­la­rı ye­ri­ne ge­ti­ren­ler, ye­ter­li ko­şul­la­rı da ye­ri­ne ge­tir­dik­le­ri­ni zan­ne­der­ler. An­ke­tin bun­la­rı ölç­me­si ise müm­kün de­ğil­dir.
Di­ya­net, Cum­hu­ri­ye­t’­le ya­şıt bir ku­rum­dur
Her in­sa­nı ya­kın­dan il­gi­len­di­ren, ca­nı­mı­zın yan­dı­ğı pek çok ko­nu­dan ha­re­ket­le ya­pı­la­cak an­ket­ler ola­bi­lir. Di­ya­net, tam da bu nok­ta­dan ha­re­ket ede­rek, hem bir ku­rum ola­rak ken­di­ni sor­gu­la­ma­sı­na ve ge­liş­tir­me­si­ne kat­kı sağ­la­ya­cak, hem de din­dar­lık al­gı­sı­nı din-ah­lak iliş­ki­si ze­mi­ni­ne çe­ke­rek, in­san­la­ra ken­di­le­ri­ni test et­ti­re­cek an­ket­ler dü­zen­le­ye­bi­lir.
Me­se­la top­lum­da “a­da­le­t” ve “hak­ka­ni­ye­t” duy­gu­la­rı na­sıl iş­li­yor? Ar­tan şid­de­tin al­tın­da ya­tan se­bep­ler ne­ler­dir? Ka­dın ko­nu­su­nu İs­lam dün­ya­sı ne­den çö­ze­me­di? Ka­dın, top­lu iba­det­ler­de, ca­mi­de, cu­ma­da, ce­na­ze­de ne­den yok? İn­sa­ni ge­liş­miş­lik en­dek­sin­de, dün­ya sı­ra­la­ma­sın­da alt sı­ra­lar­da yer al­ma­mı­zın “din al­gı­mız­la­” doğ­ru­dan bir iliş­ki­si var mı­dır?
Ya da, va­az­la­rın içe­ri­ği gü­nü­müz in­sa­nı­na hi­tap edi­yor mu? Ön­ce­lik ve­ril­me­si ge­re­ken hu­sus­lar ne­ler­dir? Ha­ya­tın prob­lem­le­ri kar­şı­sın­da Di­ya­net etik ve es­te­tik bir dil oluş­tu­ra­bil­di mi gi­bi so­ru­lar, ha­ya­ti­yet arz eden ve üze­rin­de ke­sin­ti­siz ça­lı­şıl­ma­sı ge­re­ken ko­nu­lar­dır.
Di­ya­net Cum­hu­ri­ye­t’­le ya­şıt bir ku­rum­dur… Cum­hu­ri­ye­t’­in ku­ru­luş po­li­ti­ka­la­rı­nın te­me­lin­de “mua­sır dev­let­ler se­vi­ye­si­ne­” eriş­mek var­dır. Sa­de­ce eko­no­mik an­lam­da de­ğil, her alan­da se­vi­ye kat et­mek… Gö­rü­lü­yor ki, ya­şa­dı­ğı­mız pek çok prob­lem, in­sa­ni ge­liş­miş­lik se­vi­ye­miz­le doğ­ru­dan il­gi­li­dir. Ka­dın er­kek iliş­ki­le­ri baş­ta ol­mak üze­re, her tür­lü iş­le­yiş­te cid­di an­lam­da bir de­ğer­ler bu­na­lı­mı, top­lu­mu sa­rıp sar­ma­la­mış du­rum­da­dır… Öy­le ki, sev­gi­nin, say­gı­nın, mer­ha­me­tin, şef­ka­tin, hoş­gö­rü­nün esa­mi­si okun­mu­yor. Tam da bu ko­nu­lar­da ken­di­si­ni sor­gu­la­ma­sı ge­re­ken bir ku­rum­dur Di­ya­net. Ulaş­tı­ğı in­sa­na bu de­ğer­le­ri ne ka­dar ve­re­bil­di ve ne ka­dar et­ki­li ola­bil­di? Cid­di an­lam­da dü­şü­nül­me­si ge­re­ken bo­yu­tu­dur. El­bet­te tek so­rum­lu­su de­ğil­dir ama pay­daş­lar­dan bi­ri ol­du­ğu göz ar­dı edil­me­me­li­dir.
Di­ya­ne­t’­in so­rum­lu­lu­ğu
Dev büt­çe­siy­le, en kü­çük ma­hal­le­ye ka­dar Tür­ki­ye­’nin her bir ye­ri­ne ula­şan bir ya­pı­dan bah­se­di­yo­ruz. Yak­la­şık yüz on se­kiz bin per­so­ne­li olan bu dev ku­ru­luş, sa­de­ce cu­ma na­ma­zı ile ulaş­tı­ğı in­san sa­yı­sı, haf­ta­da on do­kuz mil­yo­nun üze­rin­de­dir.
Di­ya­net iki şe­yin iz­dü­şü­mü­dür. Bi­rin­ci­si dev­let sis­te­ma­ti­ği­nin iz­dü­şü­mü­dür ki, bir tür si­ya­se­tin din iş­le­ri­ni al­gı­la­ma­sı çer­çe­ve­sin­de iş gö­rür. Bu nok­ta­da dev­let me­ka­niz­ma­sı­nı elin­de tu­tan si­ya­se­tin/er­kin et­ki­siy­le ha­re­ket eder. İkin­ci­si hal­kın din an­la­yı­şıy­la il­gi­li iz­dü­şü­mü­dür; in­san­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­na şart­la­nır. Her iki­si de so­run­lu­dur, yan­lış­tır.
As­lın­da Di­ya­ne­ti yön­len­di­re­cek, kay­nak­tan ge­len, aş­kın ve doğ­ru bir din al­gı­sı üze­rin­den olu­şan, en­te­lek­tü­el­le­rin, hal­kın ih­ti­yaç­la­rı ve so­ru­la­rı­dır. Ona gö­re ken­di­ni ha­zır tut­ma­lı, dö­ne­me iliş­kin olu­şan ih­ti­yaç­la­rı ol­ma­sı icap et­ti­ği gi­bi kar­şı­la­ma­lı­dır. Ne ya­zık ki bu­nun böy­le iş­le­me­di­ği­ni gö­rü­rüz. Po­pü­list­çi yak­la­şım da, si­ya­set­çi yak­la­şım da doğ­ru de­ğil­dir.
Di­ya­ne­tin, ken­di per­so­ne­li için yap­tır­dı­ğı an­ket­te or­ta­ya çı­kan “gü­ve­n” prob­le­mi­ni de dik­ka­te ala­rak, “de­ğer­le­r” üze­rin­den bir ma­ne­vi­ya­tın na­sıl yük­se­le­bi­le­ce­ği­ne iliş­kin ça­lış­ma­la­rı baş­lat­ma­sı ge­re­kir. Çün­kü din­dar yek­di­ğe­ri ile bü­tün­le­şen ve da­ya­nış­ma için­de olan in­san­dır. Bu­nu ba­şa­ra­bil­me­si için, ken­di­ni si­ya­set­ten bi­gâne kıl­ma­sı, hem içer­den hem dı­şa­rı­dan tu­tu­lan pro­jek­si­yon­la­rı dik­ka­te al­ma­sı ge­re­kir
 

Bu yazıyı : 3203 kişi okudu.
Arkadaşına Gönder  Yazdır
İsminiz \ Takma İsim*
Başlık *
Yorumunuz *

 


harf daha yazabilirsiniz.
Onay Kodu:
Onay Kodu Doğrulama *
  

BANKA HESABLARI   |  Duyurular   |  Ana Sayfa   |  Konuk Defteri   |  İletişim
İnsani Değerler Derneği | ANKARA | 0312 287 04 55
Nasuh Akar Mah. Ziyabey Caddesi 1400.( 22.eski) sokak No:16/1 Balgat ANKARA     Tel: 0312 287 04 55- 0312 285 76 72?b>Faks: 0312 287 04 55  E-Posta: bilgi@insanidegerler.org
Ziyaretçiler? Online: 1 Bugün: 258 Toplam: 133307

TeknoDEVA Web Design