En Son HaberlerHayrani ALTINDAŞ

bilgi@insanidegerler.org
  Özgeçmişi
  Tüm Yazıları

YENİ ANAYASA NASIL OLMALIDIR?

YENİ ANAYASA NASIL OLMALIDIR?

 
                                                             Prof. Dr. Hayrani ALTINTAŞ
 
 Bir ilahiyatçı olarak edindiğimiz bilgiler çerçevesinde, Yeni Anayasa’nın nasıl olması gerekti hususunda lüzumlu bilgileri serdetmek bir görev olduğundan ilgililerin bilgisine sunulmak üzere bazı hususları kaydetmeyi faydalı mülahaza ettim. Bu cümleden olarak derlediğim belli başlı hususları aşağıya derc ediyorum. Umarım ki faydalı olur.
    - İnsan haklarını tanıyan ve bunlara riayeti temin  eden kuralları ihtiva etmelidir.
    -Bütün insanların eşitliğini esas almalı, cinslerin, ırkların, renklerin dillerin bir üstünlük teşkil etmediğini ve insanların menşeleri itibariyle hiçbir imtiyazları, ayrıcalıkları aşağılanmalarının olmadığını göstermelidir.
    -Bütün insanların hürriyetini kabul etmeli, kanunların tespit ettiği durumların dışında hürriyetlerine sınırlama getirilmemesini sağlamalı, her türlü köleliği, zorla çalıştırmaları engellemelidir.
    - Aile kurumunu yüceltmeli, korumalıdır.
    -Yönetenler ile yönetilenlerin kanun önünde eşitliğini temin etmeli, gayri kanuni davranışlarla ilgili olarak dokunulmazlık gibi bir imtiyazı ihtiva etmemelidir.
    -Bütün ekonomik kaynaklardan, herkesin faydalandırılmasını sağlamalıdır.
    -Herkesi, yetkilerine göre yükümlülüklerini üsleneceği bir düzeni sağlamalıdır.
    -Haklarına tecavüz edilmesini önlemelidir.
    -Hiç kimsenin kendine kanunca verilmiş haklardan mahrum edilemediği bir düzeni kurmalıdır.
    -Her bireye, topluma ve onun fertlerine yönelik olarak  işlenen bir cinayete karşı hak arama selâhiyetini vermelidir.
    -İnsanlığın kötüye kullanılmasından, haksızlıktan, insanları şiddet ve baskıdan kurtarmak için her türlü tedbir alınmasını, kanunla tespit edilmiş olarak herkesin haklarını ve şerefini ve hürriyetini korunmalıdır.
     -İnsan hayatı kutsallığını, dokunulamazlığını ve tecavüz edilemezliğini koruma altına almalıdır.
   - Hayatta oluğu gibi ölümden sonra da bedenin kutsiyeti korumalıdır.
   -Her fert ve her toplumun, devredilemez, fizikî, kültürel, iktisadi ve siyasi haklara sahip olduğunu kabul eden bir anayasa olmalıdır. Bu hakların kullanılmasını engelleyen her türlü şiddeti yasaklamalıdır.   
  -Hiç kimse çalışma hakkından mahrum bırakılamamalı  ve fiziki bir eksikliğinden, dininden, cinsinden, ırkından, renginden dolayı ayırıma tâbi tutulmasına engel olmalıdır.
 -Bütün insanlar kanun önünde eşitliğini ve imkânlardan eşit olarak faydalanmalarını temin etmelidir.        
  -Kanundan eşit tarzda korunma hakkını sağlamalıdır.
  -Herkese eşit iş için eşit ücret alma hakkını vermeli mevcut ücret eşitsizliklerini ortadan kaldırıcı hükümleri ihtiva etmelidir. 
 -Hiç kimseyi, çalışma imkânından mahrum bırakmayacak düzenlemelere imkan vermeli, din, dil, renk, inanç, cinsiyet gibi hususlarla, çalışmada ayrımcılık yapılmasını engellemelidir.
 - Her kişinin, sadece kanuna uygun olarak muamele görmesini, hukuksuzluğa karşı çıkma hakkına ve diğer kişilerin ve toplumun haklarını savunma hakkına sahip çıkma hakkını vermelidir.
 -Bir suç ile itham edilen herkesin, bağımsız mahkemeler önünde savunma yapmadan ve suçu sabit olmadan mahkûm edilmesini önlemelidir.
   - Cezaların, kanunlara uygun olarak tespit edilmesini ve işlenen suçun ağırlığıyla münasip  ceza  verilmesini temin etmelidir.
 - Her fert, resmi organların haksız muamelesine (tedirgin etmelerine) karşı korunmalıdır.
 -Hiçbir kimsenin, zihnî, fizikî, medenî haklarından mahrum edilememesini, işkenceye tabi tutulmamasını sağlamalıdır.
  -Her ferdin, iftiralara, haksız suçlamalara ve şantajlara karşı şeref ve haysiyeti korunmasını temin etmelidir.
- Cinsi, ırkı dini, rengi ne olursa olsun mazlum ve mağdur her ferdin, sığınma arama hakkını temin etmelidir.
 -Kanunen belirlenen istisnalar hariç toplumun her ferdin, umumi bir işi yapma hakkını temin edecek ilkeleri ihtiva etmelidir.
 -Her ferdin, kanunla belirtilmiş sınırlar içerisinde düşüncelerini ve kanaatlerini açıklama hürriyetini temin etmeli, hiç kimsenin, yalan haber yayma, toplumun ve kişilerin vakârına hakaret etmeye yönelik yayınlar yapmasına izin vermeyecek hükümler ihtiva etmelidir.
  -Gerçeğin araştırılması imkanını temin edecek kanunların yapılmasını temin etmelidir.
 -Bütün Müslümanlar, her türlü zulüm ve tehlikelerden korunma hak ve görevine sahip olduğu gibi, Kanunca belirlenmiş sınırlar içinde mücadele etme hakkına da sahiptir; hatta bu, devletin en yüksek otoritelerine karşı mücadeleye götürse bile.
 -Toplumun ve Devletin düzenini tehlikeye atmadığı ve kanunun çizdiği sınırlar içinde kaldığı sürece bilgilerin propagandasını yapma hususunda hiçbir engel bulunmamasını sağlamalıdır.
 -Kadın veya erkek hiç kimsenin bir başkasını dini kanaatlerinden dolayı kınayamacağını, küçük göremeceğini, toplumu da onlara karşı düşmanca tavırların içine çekemeyeceğini belirten maddeler ihtiva etmelidir. Herkesin dini duygularına saygı gösterme mecburiyetini getirmelidir.
 -Herkesin düşünce, kanaat ve inancına göre dinini yaşama hürriyetine sahip olduğu gerçeğiniifade etmelidir.
 - Her şahsın, evlenme, yuva kurma, çocuklarını, dinine, kültürüne gelenek ve göreneklerine uygun olarak yetiştirme hakkın sağlamalıdır.
  -Çiftlerden her birinin, diğerinin, haklarına ve değerlerine saygı göstermesi gerektiği ifade dilmelidir.
 - Her çocuğun, anne-babaları tarafından en iyi şekilde bakılma ve yetiştirilme hakkına sahip olması temin edilmelidir. 
- Belli yaştaki genç çocukların çalıştırmalarının yasaklanmasını temin etmelidir.. Aynı şekilde çocuğun karşı çıktığı bir işte onları çalıştırmak veya onun tabii gelişimine zararlı herhangi bir işi onlara zorla kabul ettirmenin de yasaklanmasını temin etmelidir.
-Annelik müessesesinin, ailenin ve toplumun kamusal teşkilatlarının özel yardımı, ihtimamı ve saygısını görme hakkına sahip olduğunu ifade etmelidir.
- Hiçbir kimsenin rızasına aykırı olarak evlendirilemeyeceği gibi bu husustaki hukuku haklarından mahrum bırakılamayacağını ifade etmelidir.   
 -Her evli kadının, kocasının yaşadığı evde yaşama hakkı olduğunu, eşinin yaşadığı seviyeden aşağı olmamak kaydıyla belli bir hayat seviyesinde yaşamak için gerekli imkânlara sahip olmasını temin edecek hususları ihtiva etmeldir
 -Kadın, kanunun getirdiği usuller çerçevesinde, evliliğin kanuni bir şekilde sonlandırılmasını isteme ve evliliğe son verme hakkına sahip olmasını ve  bu hakkın, hâkimler önünde boşanma isteğine ilave edilmesini temin etmelidir.
 -Kanunî olarak, eşine, anne-babasına, çocuklarına ve diğer yakın akrabalarına varis olma hakkı temin edilmelidir.
 -Eşlerin her birinin, evlilik süresince veya boşanma vuku bulmuş olsa bile bu dönemde, hayat arkadaşına ait değerleri korumak, onun gizli sırlarını ifşa etmemek ve ahlaken yahut yaratılıştan var olabilecek gizli ayıplarını açığa vurmamakla mükellef olduğu hususu sağlanmalıdır.
 - Her şahısın, tabiî kabiliyetleri gereğince bir eğitim alma hakkına sahip olduğu ve tabii yeteneklerine uygun tarzda, işini ve mesleğini serbestçe seçme hakkının bulunduğu vurgulanmalıdır.
   -Her şahsın özel hayatının mukaddesliği her türlü tecavüzden korunmalıdır.

 Okunma Sayısı : 673

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 437725

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.