En Son Haberler


İDD’nin Tüzüğü

İDD / İDD’nin Tüzüğü

İNSANİ DEĞERLER DERNEĞİ’NİN TÜZÜĞÜ

06.03.2009 tarihinde İnsani Değerler Derneği’nin kuruluş bildirimi ve ekleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 59. maddesi gereğince alınmış, Derneğe 06-092-181 kütük numarası verilmiştir. 

 

 

İNSANİ DEĞERLER DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

MADDE 1- KURULUŞU

a) “İnsani Değerler Derneği” adıyla bir dernek kurulmuştur. Derneğin kısa adı “İDD” dir.

b) Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır.

c) Dernek yurt içinde il, ilçe, belde ve köylerde şube ve temsilcilikler açabilir.

d) Dernek yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

e) Dernek gerektiğinde yurt içindeki sivil veya resmi kişi ve kuruluşlardan ve siyasi partilerden yardım alabilir.

f) Dernek yurt dışındaki sivil veya resmi kişi ve kuruluşlardan yardım alabilir ve yardım yapabilir.

MADDE 2- DERNEĞİN AMACI

  Derneğin amacı: İnsanı insan yapan insani değerlerin hayatımızda etkin bir şekilde yaşanması için çeşitli faaliyetler ve çalışmalar yaparak toplumsal uzlaşmanın ve barışın sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Kısaca; “insani değerler” konusunda çalışmalar yapmaktır.

  Bunun için:       

a) Başta, katılımcı demokrasi, insanın temel hak ve özgürlükleri ile evrensel hukuk kuralları olmak üzere; sevgi, saygı, yardımlaşma, hoşgörü, ahlak, adalet, vefa, şefkat, merhamet, inanç, din, düşünce, sanat, emek, bilgi, bilim, kültür gibi insani değerlerin yeniden tespitini yapıp, bunların toplum hayatında etkin bir şekilde yaşanmasını, kaybedilmemesini ve yüceltilmesini sağlamak,

b) İnsanı insan yapan insani değerlerin, ferdin ve toplumun sosyal, siyasal, ekonomik ve kültür hayatının her safhasında etkin bir şekilde yaşanmasını sağlamak,

c) İnsani değerlerin hayatımızda etkin bir şekilde yaşanmasıyla toplumsal uzlaşmanın ve barışın sağlanmasına katkıda bulunmak,

d) Toplum veya bireysel olarak, düşüncelerimizi başkalarıyla paylaşarak, birlikte tartışarak, kavga etmeden, gerginlikler yaratmadan, uzlaşma kültürüne sahip olarak ve sorunlarımızı konuşarak ve anlaşarak çözme yeteneklerimizi geliştirmek,

 e) Ferdin doğuştan var olan fikri ve zihni yeteneklerini geliştirmek ve toplumun insani değerlerini hayata geçirmek suretiyle ülkemizin sosyal, siyasi ve ekonomik kalkınmasında beşeri güçlerini bir “kurumsal kimlik” altında ortaya çıkarmak,

f) Aydın ile halkın, yönetenle yönetilenin kucaklaştığı, toplumsal uzlaşmanın, hoşgörünün ve barışın, toplumun bütün katmanlarında hissedilerek yaşanmasına katkıda bulunarak, büyük bir toplumsal dönüşümü ve değişimi gerçekleştirmek,

g) Dernek kendi çatısı altında ve üyeleri arasında, insani değerleri ve dayanışmayı en etkin bir şekilde yaşayarak topluma örnek bir kuruluş olmaktır.

MADDE 3- DERNEĞİN İLKELERİ

İDD’NİN TEMEL PRENSİPLERİ-İLKELERİ

a- “Her şey insan içindir” felsefesini temel ilke edinen İDD’de bütün insani değerlere azami derecede önem verilecektir.

b- Bütün insani değerlerin en önüne “ İnsana sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü” konulacaktır.

c- Bütün faaliyetlerde öncelikle insanların kalplerini kırmamaya özen gösterilecektir.

d- Derneğin bütün faaliyetlerinde açıklık(şeffaflık), demokrasi, danışma, fikir sorma ve fikri paylaşma esas olacaktır.

e- İDD’ nin önemli prensiplerinden birisi de: “İnsanları aldatmak, insanı öldürmekten sonraki insana yapılabilecek en büyük kötülüktür. “ ilkesidir.

f- İDD’deki her türlü göreve ehliyet ve liyakat esas alınarak seçimle gelinir.

g- İDD, her türlü düşünce ve inancın hür bir şekilde ifade edilebilmesine imkan sağlar. Önemli insani değerlerden olan düşünce ve inanca saygı vazgeçilmez ilkelerdendir.

h- Hür düşüncenin önündeki en büyük engel ön yargılı fikirlerdir. İDD her türlü ön yargılı(peşin hükümlü) fikirlerden uzaktır. Ön yargılı insanların topluma ve diğer insanlara çok büyük zararlar verdiğinin bilincindedir.

ı- İDD üyeleri İDD’ye olan her türlü yükümlülüklerini yerine getirmeye, hukuka ve ahlaka aykırı olmamak şartıyla diğer üyelerle dayanışma içinde olmaya söz verirler.

j- İDD, insanlar arasında her türlü ayırımcılığa şiddetle karşıdır. Ayırımcılığı en önemli insanlık suçu kabul eder,

k- İDD, “Her işte “Güven”in çok güzel ve önemli bir şey olduğu, hemen peşinden denetlemenin ve kontrol etmenin olayı daha da güzelleştireceği” ilkesini bütün faaliyetlerinde etkin bir şekilde uygular.

MADDE 4- DERNEĞİN FAALİYETLERİ

a) İnsani değerler konusunda bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alandaki gelişmeleri izlemek ve kamuoyuna duyurmak.

b) Amacını gerçekleştirmek için, sanat, kültür, bilim, eğitim ve sporla ilgili tesisler açmak.

c) Derneğin amacına uygun olarak açık oturumlar, konferanslar, seminerler, paneller, sempozyumlar, her türlü toplantı ve gösteriler yapmak, konserler ve turlar düzenlemek, sergiler açmak, yayınlar yapmak, yarışmalar düzenlemek, ödüller koymak ve vermek,

d) Derneğin amacına uygun vakıflar ve sandık kurmak,

e) Dernek Tüzüğünün 2. maddesindeki amacını gerçekleştirmek için iktisadi işletmeler kurmak.

f) İhtiyaç sahiplerine, kimsesizlere, özürlülere maddi ve manevi yardımlarda bulunmak, bunun için her türlü özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği ve anlaşmalar yapmak,

g) İhtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere maddi ve manevi yardımda bulunmak, burs vermek ve bunun için her türlü özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği ve anlaşmalar yapmak,

h) Amacını gerçekleştirmek için, Web Sitesi açmak, dergi ve gazete çıkarmak,

ı)Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

j)Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

k)Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

l) Aynı amacı taşıyan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde genel kurul kararı ve diğer yasal koşulları tamamlayarak yurt dışında şube açmak.

m)Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

n)Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

o)Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

p)Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

MADDE 5- DERNEK ÜYELİĞİ

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü şartları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu şart aranmaz.

            Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

            Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

            Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

            Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 

MADDE 6- ÜYENİN HAKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Faaliyetlere katılma, eşitlik ilkesi:

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

b) Oy hakkı:

Her üyenin bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Dernek Genel Kurulunda, tüzük hükümlerine göre Şube Genel Kurulları tarafından seçilecek delegeler ile tüzükte belirtilmiş doğal delegeler oy kullanır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

c) Üyenin Yükümlülükleri

Her üye, derneğin amacına ve tüzükte belirtilen ilkelerine uygun davranmak, özellikle dernek ilkelerine aykırı davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarı, her yıl Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatını vermek zorundadır.

MADDE 7- DERNEKTEN ÇIKMA

Her üye, ayrılma isteğini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmek şartıyla dernekten ayrılabilir.

MADDE 8- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernek üyelerinden herhangi birisinin dernek amaç ve ilkelerine aykırı davranışlarda bulunması halinde, ilgili şube yönetim kurulu şikayet üzerine ya da kendiliğinden, ilgili üye hakkında soruşturma yapar ve sonucu kendi görüşü ile birlikte 1 ay içerisinde Genel Yönetim Kurulu’na bildirir. Genel Yönetim Kurulu kendisine ulaştırılan soruşturma dosyalarını 1 ay içerisinde Yüksek Disiplin Kurulu’na intikal ettirir. Genel Yönetim Kurulu da, kendiliğinden ya da her hangi bir kurucu üyenin ve üyenin cezalandırılması amacıyla Yüksek Disiplin Kurulu’na başvurabilir.

Yüksek Disiplin Kurulu, üyeye yazılı savunmasını bildirmesi için 7 günden az olmamak üzere süre verir. İlgili üye, savunma süresi içerisinde sözlü savunma yapmak istediğini bildirmesi halinde, sözlü savunma için gün ve saat belirlenerek, üyeye yazılı olarak bildirilir. Üyenin süresinde yazılı savunma yapmaması ya da sözlü savunma için belirlenen günde savunma için hazır bulunmaması halinde, savunma yapmaktan vazgeçmiş sayılır ve Yüksek Disiplin Kurulu dosya üzerinden karar verir.

Yüksek Disiplin Kurulu; Tüzüğün 9/a ve 9/c maddesine aykırı eylemler için kesin olarak üyelikten çıkarma cezası verilmesini ilgili Yönetim Kuruluna teklif eder. 9/b maddesinde belirtilen nedenlerle yapılan soruşturmalarda ise çıkarma cezası yerine; uyarı ve kınama cezalarından biri verilebilir.  Üyelerin üyelikten çıkarılma kararını ilgili Yönetim Kurulları verir. Ceza kararlarına karşı, ilgili üye Genel Kurul nezdinde itiraz edebilir. İtiraz hakkında ilk Genel Kurulda karar verilir. Genel Kurulun kararı kesindir.

MADDE 9- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA NEDENLERİ

Üyelikten çıkarma nedenleri şunlardır:

a) Üyenin dernek amacına ve ilkelerine aykırı söz ve davranışlarda bulunması,

b) Dernek çalışmalarını her ne şekilde olursa olsun ağır biçimde aksatmakta olması.

c) Bir yıl içerisinde mazeretsiz olarak altı defa aidatını ödememesi.

MADDE 10- DERNEK ÜYELİĞİNİN

KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ

Aşağıdaki hallerde dernek üyeliği kendiliğinden sona erer:

a) Üyenin ölmesi

b) Üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya üyeliğe ilişkin yasal koşulların yitirilmesi

c) Üyelik aidatının yazılı bildirime rağmen 30 gün içerisinde ödenmemesi.

Üyeliği kendiliğinden sona erenlerin durumu, Şube yönetim kurulları tarafından en geç 1 ay içerisinde Genel Merkeze bildirilir.

MADDE 11- DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Genel Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Yüksek Disiplin Kurulu

e) Şubeler

GENEL KURUL

MADDE 12- KURULUŞU

Genel Kurul, derneğin en yetkili organıdır. Genel Kurul, doğal delegeler ile şube genel kurullarınca seçilen delegelerden oluşur.

a) Doğal delegeler: Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun asıl üyeleri ile şube yönetim kurulu başkanları Genel Kurulun doğal delegeleridir.

b) Seçilmiş delegeler: Şube Genel Kurulunda Dernek Genel Kuruluna katılmak için her şube üye sayısına bakılmaksızın 3’er delege seçer. Ayrıca her 10 üye için birer delege daha seçilir. 200 üyeyi aşan sayılar dikkate alınmaz. Şubelerin göndereceği toplam delege sayısı 24’ ü geçemez.

MADDE 13- GÖREV VE YETKİLER

Genel Kurul:

a) Dernek organlarını ve Dernek Genel Başkanını seçmek, (Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu)

b) Dernek tüzüğünü değiştirmek,

c) Dernek Genel Kurulunca seçilen organların raporlarını incelemek, bu kurulları aklamak, değiştirmek kabul etmek ya da haklarında dava açmaya yetki vermek,

d) Genel Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçeyi görüşüp, aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Bir sonraki dönemin yeni çalışma konularını tespit etmek,

f) Derneğe gerekli taşınmaz ve taşınır malların satın alınması, satılması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, bağışlanması veya devredilmesi hususlarında Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek.

g) Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunmasına, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek.

h) Derneğin ulusal ve uluslararası federasyon kurmasına, kurulmuş federasyonlara katılmasına veya ayrılmasına, karar vermek,

i) Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak,

j) Derneğin feshine karar vermek,

k) Dernekler Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek,

l) yurt içi ve yurt dışında il ve ilçelerde şube açılmasına ve açılmış şubelerin kapatılmasına karar vermek.

m)Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 14- OLAĞAN TOPLANTI

Dernek Genel Kurulu olağan toplantıları üç yılda bir Kasım ayı içerisinde yapılır. Genel Kurul olağan toplantı tarihi Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Dernek organları üç yıl için seçilir.

MADDE 15- OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Genel Kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Genel Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Denetleme Kurulu ve dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteğine rağmen Genel Yönetim Kurulu, bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 16- TOPLANTIYA ÇAĞRI

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 17- TOPLANTI YERİ

Genel Kurul toplantılarının yeri dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Genel Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği yerde yapılabilir.

MADDE 18- TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 19- TOPLANTININ YAPILIŞI

Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler, Genel Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

18. maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

MADDE 20- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK

KONULAR

Genel Kurul toplantısında yazılı gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 21- GENEL KURULDA OY VERME VE

KARAR ALMA USULÜ:

Genel Kurula ancak 12. maddede gösterilen delegeler katılabilir ve oy kullanabilir. Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

Dernek Genel Başkanının ve organlarının seçimi gizli oy ve açık tasnif ile yapılır.

GENEL YÖNETİM KURULU

MADDE 22- KURULUŞU:

Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurulca üç yıl süre için seçilen 16 üye ve Genel Başkandan oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

MADDE 23- GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel Yönetim Kurulu:

a) Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak.

b) Derneğin bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtları yürütmek.

c) Dernek Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

d) Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak.

e)Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

f) Dernek Genel Kurulu’nun şube açılmasına karar vermesi halinde, şube kurucularına yetki vermek, gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.

g) Derneğin çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek.

h) Gerekli bulduğu konularda ve alanda komisyonlar, kurullar, komiteler, sekreterlikler kurmak ve kaldırmak, dernek işlerini yürütmek üzere dernek üyelerinden bir veya bir kaçına görev ve yetki vermek.

ı) Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon, kurul ve komitelerin işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.

i) Yasadan, tüzükten, hazırlanacak iç yönetmeliklerden ve Genel Kurul kararlarından doğan diğer her türlü çalışmaları yapmak.

MADDE 24- GENEL YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Genel Yönetim Kurulu ayda bir olağan veya genel başkanın ya da yönetim kurulu üyelerinden 5’inin çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Genel Yönetim Kurulu, ilk toplantısında üyeler arasından bir Genel Sekreter, iki Genel Başkan yardımcısı, iki Genel Sekreter yardımcısı,  bir Genel Sayman ve bir Genel Sayman Yardımcısını seçer. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya gelmeyen üye çekilmiş sayılır.

MADDE 25- GENEL BAŞKAN

Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder. Genel Yönetim Kuruluna ve Yüksek Danışma Kuruluna başkanlık eder, gerektiğinde dernek adına demeç verir. Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkanın yokluğunda Genel Başkanın görevlerini yapar ve yetkilerini kullanır.

MADDE 26- GENEL SEKRETER

Genel Sekreter, derneğin bütün yönetim ve yazı işlerini yürütür. Merkez Yönetim Kurulunun ilk toplantısında Genel Sekreter Yardımcılarının görev alanları belirlenir.

MADDE 27- GENEL SAYMAN

Genel Sayman, derneğin mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar.

DENETLEME KURULU

MADDE 28- KURULUŞU VE GÖREVLERİ

Denetleme Kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurulca seçilir.

Denetleme Kurulu üyeliği için önerilen ya da aday olan üyelerden aldıkları oy sayısına göre ilk üçü asıl, üçü yedek üye olur. Oylama gizli oy açık tasnifle yapılır. Denetim Kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

MADDE 29- YÜKSEK DİSİPLİN KURULU

Yüksek Disiplin Kurulu beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri Genel Kurulca gizli oyla seçilir ve adayların aldıkları oy sayısına göre sıralanır. Yüksek Disiplin Kurulu kendisine gönderilen üyelerin durumunu inceler ve karara bağlar.

MADDE 30- DİSİPLİN CEZALARI

Yüksek Disiplin Kurulu aşağıda sayılan disiplin cezalarını verebilir:

a) Uyarma,

b) Kınama, 

MADDE 31- YÜKSEK DANIŞMA KURULU

Bu Kurul, Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri, Şube Başkanları ile Genel Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek; toplumun kanaat önderi durumunda olan veya sahasında temayüz etmiş, insani değerler konusunda hassasiyeti kanıtlanmış kişilerden oluşur. Bu Kurul Genel Yönetim Kurulunun daveti üzerine altı ayda bir toplanır. Yönetim kurulunun talep de bulunduğu konular üzerinde gerekli araştırmayı yaparak konu ile ilgili görüşlerini yönetim kurulana bildirir.

MADDE 32- ÖZEL ÇALIŞMA KURULLARI

Dernek birçok faaliyetlerini bu kurullar vasıtasıyla yapar. Üyeler birden fazla kurulda görev alabilir. Genel Yönetim Kurulu, Özel Çalışma Kurullarının özgür ve verimli çalışabilmeleri için gereken ortamı sağlar. Genel Yönetim Kurulu bu kurulların çalışma usul ve esasları ile ilgili bir iç yönerge çıkartır. Öncelikle aşağıdaki Özel Çalışma Kurulları kurulacaktır.

a- Sosyal İşler Kurulu

b- Siyasi İşler Kurulu

c- Ekonomik İşler Kurulu

d- Kültür, Sanat, Çevre ve Spor Kurulu

e- Kadın ve Aile İlişkileri Kurulu

f- Çocuk ve Gençlik Kurulu

g- Yurt Dışı İlişkiler Kurulu

h- Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler Kurulu

ı- Hukuk ve Kamu Yönetimi Kurulu

j- Demokrasi, İnsan Hak ve Özgürlükleri Kurulu

k- Eğitim, Sağlık, Araştırma, Bilim ve Teknoloji Kurulu

l- Avrupa Birliği ile Uyum Kurulu

ŞUBELER

MADDE 33- ŞUBELERİN KURULUŞU

Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Dernek Genel Kurulu’nun şube açma kararı üzerine, Dernek Genel Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülkî amirine şube kuruluş bildirimini, 2 adet dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri verir.

MADDE 34- ŞUBELERİN ORGANLARI

Şube organları; Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu’ndan ibarettir.

MADDE 35- GÖREV VE YETKİLERİ

Şube Genel Kurulu:

Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulları, Olağan Genel Kurul toplantısını, dernek Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır. Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulunu, Denetleme Kurulunu, Merkez Genel Kurulu delegelerini seçer. Seçimler gizli oy, açık tasnifle yapılır. Oy sayısına göre asıl ve yedek üyeler belirlenir.

MADDE 36- ŞUBE YÖNETİM KURULU

Şube Yönetim Kuruluna Şube Genel Kurulu tarafından 5 asıl, 5 yedek üye seçilir. Şube Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan, bir sekreter ve bir sayman seçer. Genel Yönetim Kurulu tarafından atanan şubeler, en geç 6 ay içinde kendi genel kurullarını toplar. Şube Yönetim Kurulu, üyelerinden en az 3’ü tarafından şube yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Şube Yönetim Kurulları tüm çalışmalarını Tüzük, Genel Kurul ve Genel Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür. Denetleme Kurulu için 3 asıl, 3 yedek üye seçilir. Denetleme Kurulu en genç yılda bir defa şubenin bütçe uygulamalarını ve harcamalarını denetler.

MADDE 37- DELEGELER

Şubeler Merkez Genel Kurulunda 12. maddenin (b) bendine göre seçilecek delegelerle temsil edilir.

MADDE 38- TEMSİLCİLİKLER

Dernek şube açmaya gerek görmediği yerlerde temsilcilikler açabilir.

MADDE 39- OYLAMA

Bu tüzükte başka hüküm bulunmadığı hallerde derneğin bütün organları salt çoğunlukla toplanır, kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

MADDE 40- Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

  

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 41- GELİRLER VE MALLAR

 a)Üye aidatı: Üye aidatları her yıl Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 b)Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %20’si her ayın 20 sine kadar  genel merkeze gönderilir,

c)Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

d)Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

e)Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

f)Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

g)Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

g)Diğer gelirler.

MADDE 42- İÇ DENETİM

 Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin,  tüzüğünde  gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 43- BORÇ YÜKLEYEN İŞLEMLER

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Derneğe borç yükleyen tüm işlemler ile 1000 TL’yi aşan tüm harcamalarda, Dernek Başkanı veya Genel Sekreterle birlikte Saymanın imzalarının bulunması zorunludur. 1000 TL’yi aşmayan harcamalar Dernek Genel Başkanı, Genel Sekreter veya Genel Saymanın tek başına imzası ile yapılabilir.

MADDE 44- MAKBUZLAR VE HARCAMA BELGELERİ

Derneğin geliri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuz karşılığında alınır ve giderleri de belgelendirilir. Dip koçanlar ve sarf belgeleri saklanır. Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 1000.- TL’yi geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

Şubelerce toplanan aidatların %20’si en geç ayın 20’sine kadar Genel Merkeze gönderilir.

MADDE 45- DERNEK TÜZÜĞÜNÜ DEĞİŞTİRMEK

            Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.

MADDE 46- DERNEĞİN FESHİ

            Derneğin feshine Dernek Genel Kurulu karar verir. İlk toplantıda, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemezse, ikinci kez toplanmak üzere çağrı yapılır. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkında kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

 MADDE 47- FESİH SONUNDA MALLARIN TASFİYESİ

            Derneğin feshine karar veren Genel Kurul, dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul, dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını alır, borçlarını öder. Feshe karar veren Genel Kurul, malların hangi kuruluşa devredileceğine de karar verir.

 

MADDE 48- TÜZÜKTE AÇIK OLMAYAN HALLER

            Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici genel yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.               

Geçici Genel Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı       :                                        Görev Unvanı              :

1- Mehmet BOZDEMİR                                      Genel Başkan

2- Prof.Dr. Hayrani ALTINTAŞ                          Genel Başkan Yardımcısı

3- Fikri ŞAHİN                                                            Genel Başkan Yardımcısı

4- Mustafa TOSUN                                                   Genel Sekreter

5- Ayşe SUCU                                                             Genel Sekreter Yardımcısı

6- Sedat ASLAN                                                         Genel Sekreter Yardımcısı

7- Metin ÇINAR                                                         Genel Sayman

8- Serkan USLU                                                         Genel Sayman Yardımcısı

9- Mustafa DEMİRKAN                                          Genel Yönetim Kurulu Üyesi

10-   Mahmut ÖZBAY                                              Genel Yönetim Kurulu Üyesi

11-   Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir GÜLLÜ                    Genel Yönetim Kurulu Üyesi

12-   Recep KIRIŞ                                                      Genel Yönetim Kurulu Üyesi

13-   Reşad GÜNERİ                                                 Genel Yönetim Kurulu Üyesi

14-   Saime COŞKUN                                                Genel Yönetim Kurulu Üyesi

15-   Mustafa FIRAT                                                 Genel Yönetim Kurulu Üyesi

16-   Hüseyin AKAY                                                  Genel Yönetim Kurulu Üyesi

17-   Kemal BAŞCI                                                    Genel Yönetim Kurulu Üyesi

 

Bu tüzük 48 (Kırksekiz)  madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.